Vanliga frågor

Du kan filtrera så att du ser just de frågor som intresserar dig eller söka på ord.

Filtrera:

Heder

Vad menar ni med heder?

I grupper där heder är viktigt finns det starka traditioner som säger att familjemedlemmar ska leva enligt vissa regler. Reglerna syftar till att de inte får dra skam över sina familjer. Heder är ofta starkt kopplat till kontroll av kvinnors sexualitet, till exempel att flickor och kvinnor inte får ha utomäktenskapliga förhållanden. Familjens och släktens rykte och anseende, dess heder, hänger samman med flickornas och kvinnornas beteende.
Kontrollen kan utövas av föräldrar, syskon, släktingar eller andra landsmän. Äldre och yngre syskon kan många gånger känna sig tvingade att övervaka varandra. Det är viktigt att komma ihåg att pojkar, män och HBTQ personer också kan utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. Hedersnormer finns över hela världen. Men det betyder inte att det är rätt.

Vad är hedersrelaterat förtryck och våld?


När en familj eller släkt sätter press på och utövar kontroll över en individ i gruppen och genom begränsning av livsutrymme, hot eller våld försöker hindra hen att bryta mot gruppens normer talar man om hedersrelaterat förtryck och våld. Hedersrelaterat förtryck och våld kan vara psykiskt, socialt, sexuellt och fysiskt. Till exempel när man inte får klä sig som man vill, inte får delta i olika aktiviteter på fritiden, blir tillsagd vilka man ska eller inte skall umgås med eller inte får välja sin framtida livspartner fritt.

Vad är hedersnormer?

Normer är oskrivna regler om hur man förväntas vara och bete sig i en grupp. I grupper där heder är viktigt finns det olika normer (regler). Till exempel är det viktigt att din familj godkänner din partner. Tjejer och kvinnor tillåts inte att ha sex utanför äktenskap. Killar förväntas ha koll på sina systrar. Du får inte bli kär i en person av samma kön. Hedersnormer finns över hela världen i många kulturer.

Hedersmord, hur vanligt är det?

Hedersmord är inte så vanligt i Sverige, men flera fall av hedersmord har uppmärksammats: Sara Abed Ali 1996, Pela Atroshi 1999 och Fadime Sahindal 2002 är några exempel. När Abbas Rezai mördades 2005 gick det upp för många i Sverige att även unga män kan mördas i hederns namn. Flera fall av ”balkongflickor” har också uppmärksammats i media. Man misstänker att unga kvinnor har puttats eller knuffats ner från balkongerna av anhöriga, även om det påstås att de har begått självmord.

Var kan jag hitta statistik runt hedersrelaterat våld?

Länsstyrelsen i Östergötland har gjort en stor kartläggning och slutrapporten ger en övergripande, nulägesbeskrivning om hedersrelaterat våld. Kartläggningen visar även det arbete som bedrivs runt om i landet för att motverka såväl hedersrelaterat våld och förtryck som barn- och tvångsäktenskap. Ladda ner rapporten här.

Vad är hedersrelaterade brott?

Hedersrelaterad brottslighet är olagliga handlingar riktade mot någon – ofta en släkting – som enligt gärningsmannen och övriga släktens eller gruppens uppfattning befläckar gärningsmannens, släktens eller gruppens heder. Det kan vara hot eller misshandel, att pressa någon att gifta sig mot sin vilja eller könsstympning. Syftet med brottet är att återställa eller reparera hedern. (Källa: Polisen)

Vad är hedersförtryck?

Hedersförtryck är när en familj eller släkt sätter orimlig press på en individ i gruppen genom att begränsa hens livsutrymme, och hota med straff eller våld om hen inte lyder.
Hedersrelaterat förtryck och våld kan vara psykiskt, socialt, sexuellt och fysiskt. Till exempel när man inte får klä sig som man vill, inte får delta i olika aktiviteter på fritiden, blir tillsagd vilka man ska eller inte ska umgås med, eller inte får välja sin framtida livspartner fritt.

Finns det hedersnormer i Sverige?

Hedersnormer och våld i hederns namn finns självklart i Sverige eftersom familjer som har rötter i samhällen där heder är viktigt har flyttat hit. Men liknande traditioner och normer återfinns i Sveriges historia. Det är inte längesen det var skamligt att få barn om man inte var gift. Det var faktiskt förbjudet att föda utomäktenskapliga barn i Sverige fram till 1864. Det hände att kvinnor tog livet av sina barn (som ansågs vara “oäktingar”) för att undvika skammen och att ställas inför rätta.
Med ökad utbildning och jämställdhet har de svenska traditionerna förändrats steg för steg. Men fram till 1979 beskrevs homosexualitet som en sjukdom och fram till 1982 ansågs våld mot kvinnor vara en privatsak. Det finns fortfarande många värderingar som skambelägger individer i det svenska samhället. (Källa: rfsu.se, viktiga årtal och reformer)

Äktenskap

Vad är tvångsäktenskap?

När en familj eller släkt sätter press på unga att gifta sig eller försöker arrangera ett äktenskap, kan det snabbt utvecklas till ett tvångsäktenskap. Men det är viktigt att veta att du har rätt att dra dig ur så fort du känner att du inte vill gifta dig.
Från den 1 juli 2014 infördes det nya brottet Äktenskapstvång i svensk lag. Det betyder att vuxna som barnet är beroende av inte får pressa hen att gifta sig. I Sverige får ingen under 18 år gifta sig enligt lagen. Äktenskapstvång kan ge fängelse i upp till fyra år.
Man kan även straffas för försök eller förberedelse till äktenskapstvång. Den lagen gäller oavsett om vigseln är religiös (inom ett trossamfund) eller sker i ett annat land. Svensk domstol kan numera pröva fall av äktenskapstvång även om gärningen begicks i ett annat land där barnäktenskap eller tvångsäktenskap inte är straffbart. (Källa: Länsstyrelsen i Östergötland/Justitiedepartementet)From den 1 juli 2014 infördes det nya brottet Äktenskapstvång i svensk lag. Det betyder att vuxna som barnet är beroende av inte får pressa hen att gifta sig mot sin vilja. De får heller inte arrangera ett äktenskap utan att ha tagit hänsyn till vad barnet vill. Straffet för äktenskapstvång är högst fyra år.
Man kan även straffas för försök eller förberedelse till äktenskapstvång. Observera också att svensk domstol kan pröva fall av äktenskapstvång även om gärningen begicks i ett annat land där det inte är straffbart.

Vad är barnäktenskap?

Barnäktenskap är ett äktenskap där bruden eller brudgummen inte är myndig och i Sverige får ingen under 18 år gifta sig enligt lagen. Tidigare var det möjligt att ansöka om tillstånd när en person som var omyndig ville gifta sig. Från och med den 1 juli 2014 har denna möjlighet tagits bort och 18 år är – utan undantag – den lägsta åldern som gäller för att ingå äktenskap i Sverige. (Källa: Länsstyrelsen i Östergötland/Justitiedepartementet)

Vad betyder patriarkat?

Ordet kommer ur latin och betyder "fadersvälde". Det innebär att männen i familjen eller samhället har den ekonomiska och politiska makten. Ofta betyder det att den äldsta mannen i familjen, patriarken, är familjens överhuvud och har mest makt så att han kan bestämma över alla andra. Kvinnor och barn i samhället måste därför följa männens regler och manliga egenskaper värderas högre än kvinnliga. 

När får man gifta sig?

Enligt svensk lag är det detta som gäller när du vill gifta dig:

• Du måste ha fyllt 18 år.
• Du bestämmer själv om du ska gifta dig och med vem.
• Om du redan är gift behöver du skilja dig innan du kan gifta dig igen.
• Du får inte gifta dig med din förälder, mor- eller farförälder eller ditt helsyskon. Ibland kan halvsyskon få gifta sig, men då behövs ett särskilt tillstånd.

Andra länder kan ha andra åldersgränser men svenska myndigheter brukar inte godkänna ett utländskt äktenskap som inte hade varit lagligt i Sverige. Det kan betyda att ett äktenskap kan vara helt ogiltigt i Sverige samtidigt som du är gift i ett annat land. (Källa: Dina rättigheter, dinarattigheter.se)

Rättigheter

När får jag bestämma över mig själv?

Är du under 18 år kan dina vårdnadshavare (den som har ansvar för dig, oftast föräldrarna) självklart sätta vissa gränser för hur länge du får vara ute på kvällen och annat som har med ditt välmående att göra. Det är nämligen deras skyldighet att skydda deras barn från att skadas. Men dina föräldrar får inte bestämma hur du ska känna eller tänka. De får heller inte bestämma att du aldrig får umgås med dina vänner eller att du inte får ha fritid.
Alla barn och unga har rätt till trygghet och utveckling, och det får man bland annat genom tillit, kärlek, utbildning och rätt att umgås socialt. Det måste finnas en balans mellan dina rättigheter och dina föräldrars skyldigheter i förhållande till dig.
Tyvärr vet vi att många barn och unga inte får tycka, känna eller leva som de vill.
Många ungdomar upplever att de kommer i kläm mellan två världar där det finns helt olika regler. De är rädda för att uttrycka sina tankar och känslor. Men vi vet att ni finns! Och vi är många som arbetar tillsammans för att förändra er situation.

När blir man myndig i Sverige?


När du fyller 18 år blir du myndig och har rätt att fatta dina egna beslut. Men även om du är under 18 år har du många rättigheter: Du ska behandlas med respekt, känna dig trygg och skyddas från förtal, alltför strikta begränsningar, förtryck och våld. Detta gäller både hemma, i skolan och ute i samhället. Dina rättigheter finns beskrivna i både svenska lagar och internationella konventioner (överenskomna regler). Om du behöver hjälp kan du vända dig till vuxna på din skola, socialtjänsten, polisen, sjukvården eller till oss – vi har alla en skyldighet att hjälpa dig!

Vilka rättigheter har jag?

Dina rättigheter finns beskrivna i både svenska lagar och internationella konventioner (överenskomna regler). Här är några av de:

• Alla barn har rätt till liv och utveckling.
• Alla barn har rätt att bilda sina egna åsikter och få uttrycka dem.
• Barn har rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.
• Alla barn skall skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld hemma.
• Barn har rätt till trygghet.
• Barn har rätt till utbildning och att gå i skolan.
• Barn har rätt till lek, vila och fritid.
• Alla har rätt att välja sin egen partner, oavsett kön, sexualitet, religion eller etnicitet.
• Ingen får tvinga dig till ett äktenskap.

Du kan läsa mer om dina rättigheter här.

Vad är tystnadsplikt?

Vi som jobbar på Origo har tystnadsplikt, precis som alla som jobbar inom hälso- och sjukvården. Det betyder att det du berättar stannar hos oss. Du bestämmer själv om du vill att vi ska berätta för någon vad du berättat för oss. Tystnadsplikten gäller dock inte om någon har det så svårt att anmälningsplikten börjar gälla. 

Vad är anmälningsplikt?


Origo har – precis som alla andra organisationer och verksamheter som möter barn – skyldighet att anmäla till socialtjänsten om man misstänker att ett barn (alla under 18 år är barn i lagens mening) far illa och har det svårt. En anmälan till socialtjänsten innebär att en socialsekreterare gör en bedömning om samhället behöver gå in och hjälpa barnet och/eller familjen på något sätt. Det kan röra sig om samtal, stöd eller placering i ett annat boende om situationen är mycket allvarlig. Kontakta oss så berättar vi mer om hur det fungerar!

Vad betyder anonym?


Att vara anonym betyder att du inte behöver berätta vem du är. Du behöver heller inte berättar sådant som gör att den som lyssnar kan gissa vem det är som hon/han pratar med – till exempel efternamn och personnummer. Om du vill kan du kontakta oss på Origo utan att berätta vem du är. Kom ihåg att du kan prata med oss om vad det skulle betyda för dig om du berättar vem du är.

Kärlek och sex

Vad betyder hbtq?

Hbtq är ett samlingsnamn och en förkortning som omfattar homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera uttryck och andra identiteter. H:et och b:et handlar alltså om sexuell läggning, vem man blir kär i eller attraheras av. T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön. Queer kan röra både sexuell läggning och könsidentitet, men också den som har ett kritiskt förhållningssätt och vill utmana samhällets normer. (Källa: RFSL:s begreppsordlista, rfsl.se)

Varför krockar hbtq alltid med hedersnormer?

Enligt hedersnormer hör kärlek och sexualitet bara hemma i det heterosexuella äktenskapet mellan en man och en kvinna. Det betyder att all annan kärlek och sexualitet inte får finnas.
För dig som är homosexuell, bisexuell eller transperson och lever med hedersnormer kan det vara särskilt svårt.
Du kan bli mer kontrollerad, var tvingad att leva dubbelliv, inte våga säga vem du älskar eller vem du egentligen är för att inte ”förstöra” familjens heder. Du kan skambeläggas och familjen kan – om de får veta eller höra skvaller – utsätta dig för arrangerat äktenskap, försök till omvändelse eller annat våld.

Vad betyder oskuld?

Många tänker att oskuld handlar om något man är innan man för första gången har sex med någon annan. Det kan betyda väldigt olika saker för olika personer. 
Oskuld är egentligen ett konstigt ord eftersom det säger att den som har haft sex har skuld, och så är det ju inte.
Det går inte heller att se om någon är ”oskuld”. Varken en sexpartner, läkare, barnmorska, prästfru eller någon annan kan se eller känna om en person har haft sex tidigare. Det är bara du själv som vet.

Finns mödomshinnan?

Det finns en myt som säger att det går att kontrollera om en person med slida har haft sex eller inte. Många tror att det finns en hinna som ska spricka när något kommer in i slidan. Det stämmer inte, det är en gammal myt!
Det finns inte någon hinna som kan spricka och det går inte att kontrollera om någon med slida har haft sex eller inte. Bara tre personer av tio blöder första gången de har samlag, de andra sju blöder inte.
Varken en sexpartner, läkare, barnmorska, prästfru eller någon annan kan se eller känna om en person har haft sex tidigare. Det är det bara du själv som vet.

Övrigt

Kan jag rymma hemifrån?


Varje år rymmer hundratals unga hemifrån av olika anledningar. Du har rätt till särskilt skydd om du inte kan bo hemma eller inte känner dig trygg. Om du behöver hjälp i din hemsituation ska du kontakta socialtjänsten eller socialjouren där du bor. Du kan även ringa oss så kan vi hjälpa dig vidare. Du hittar numret på din kommuns webbplats eller här.

Familjen ska till hemlandet i sommar och jag kommer förmodligen att giftas bort mot min vilja. Vad gör jag?


Kontakta socialtjänsten eller polisen och berätta om dina misstankar. Du kan också ringa oss på 020-25 30 00. Det är förbjudet enligt lag att gifta bort någon mot sin vilja eller lura dig att resa utomlands för att du ska giftas bort genom tvång. Det kan vara fråga om brott som kallas äktenskapstvång och vilseledande äktenskapsresa. Det är viktigt att till varje pris förhindra resan om det finns skäl att misstänka att du kommer att bli bortgift mot din vilja. Är du väl utomlands har svenska myndigheter svårare att hjälpa dig.
Du hittar numret till socialtjänsten på din kommuns webbplats eller här. För att läsa mer om bestämmelserna kring tvångsäktenskap och barnäktenskap klicka här.

Jag är orolig att bli bortgift på sommarlovet – vad gör jag?

Kontakta socialtjänsten eller polisen och berätta om dina misstankar. Du kan också ringa oss på 020-25 30 00. Det är förbjudet enligt lag att gifta bort någon mot sin vilja eller lura dig att resa utomlands för att du ska giftas bort genom tvång. Det kan vara frågan om brott som kallas äktenskapstvång och vilseledande äktenskapsresa. Det är viktigt att till varje pris förhindra resan om det finns skäl att misstänka att du kommer att bli bortgift mot din vilja. Är du väl utomlands har svenska myndigheter svårare att hjälpa dig.
Du hittar numret till socialtjänsten på din kommuns webbplats eller här. För att läsa mer om bestämmelserna kring tvångsäktenskap och barnäktenskap klicka här.

Vad är skyddat boende?

Alla behöver ett tryggt hem. Du kan behöva lämna ditt hem om du till exempel bor med någon som behandlar dig illa, eller om någon som vet var du bor hotar dig. Då kan du få hjälp med skyddat boende.
Ett skyddat boende kan vara olika utifrån vad du behöver för skydd och din ålder.
Det kan vara ett jourhem. Där får du tillfälligt bo i en familj som har fått i uppdrag av socialtjänsten att ta hand om barn och ungdomar.
Det finns även särskilda skyddade boenden för unga som utsätts för hedersrelaterat våld, så kallade HVB-hem. De finns på olika ställen i landet och för olika åldrar.
Om du behöver komma till ett skyddat boende ska du kontakta socialtjänsten och berätta att du behöver hjälp. Ring till kommunens växel och be om att bli kopplad mottagningsenheten eller leta upp numret här. Där kan de svara på alla möjliga olika frågor.
Om du behöver hjälp att kontakta socialtjänsten, be någon vuxen som du litar på om hjälp. Du kan också ringa oss på 020-25 30 00 så hjälper vi dig vidare.

Kan killar få hjälp?

Ja, självklart. Vi på Origo finns för alla i Stockholms län som begränsas av hedersnormer och är 13-26 år – oavsett vad du har för kön, sexualitet, religion eller etnicitet. Vi talar helst inte om killar och tjejer utan om barn och unga, eftersom vi vill att även du som inte känner dig hemma i en biologisk kill- eller tjejkropp ska kunna känna igen dig.

Var kan jag få hjälp om jag känner mig hotad?

Om du blir kränkt eller hotad kan du antingen vända dig till socialtjänsten eller polisen där du bor. Du kan också ringa oss på 020-25 30 00 så hjälper vi dig vidare.

Vad betyder Origo?

Origo är latin och namnger skärningspunkten mitt i ett koordinatsystem där axlarna skär varandra. Verksamheten Origo är på många sätt en mittpunkt för samarbete med syfte att motverka hedersrelaterat förtryck och våld.

stäng_icon

Ring oss


Är du 13-26 år?
Ring 020-25 30 00

Det är gratis, du behöver inte säga vem du är och samtalet syns inte på telefonräkningen.
Här är våra telefontider:
mån- och torsdag: kl 09.00-12.00
tis- och fredag: kl 13.00-15.00

Jobbar du med unga?
Ring 08-508 251 20.

För yrkesverksamma har vi öppet:
vardagar kl 09.00-16.00

Fråga Origo


Är du 13-26 år och vill du vara hemlig?

På Fråga Origo kan du ställa en fråga utan att någon vet vem du är och bara du kommer att kunna läsa svaret – klicka här.