Informations-/ utbildningsmaterial

Lär dig mer om hedersnormer och om ungas situation!

Sidan kommer successivt att utökas och uppdateras.
Här hittar du artiklar, radioprogram och filmer om våld, kontroll och hedersnormer.
Vi har samlat information och länkar som kan vara av intresse för dig som vill veta mer. Dessutom hittar du länkar till konkreta arbetsverktyg – bland annat tips på hur du kan arbeta förebyggande samt hur du kan samtala med unga och stödja dem i en förändrings- eller uppbrottsprocess.

Här nedan hittar du Media, Forskning och rapporter, Handböcker och metodstöd, Praktiska verktyg i arbetet.

Media

UR Samtiden
Sex olika föreläsningar på temat HRV från Operation Kvinnofrids regionala konferens 2017. Klicka här för att komma till föreläsningarna.

Visa fler

Forskning och rapporter

 • Strategi för att motverka våld i nära relationer 2016-2020.
  Se PDF
 • Stockholms stads program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck och våld 2017- 2020.
  Se PDF
 • Regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.
  Se PDF
 • Att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld- slutredovisning av länsstyrelsernas uppdrag att främja och lämna stöd till insatser.
  Se PDF
 • Uppdrag att undersöka och ge förslag på hur verksamheter och myndigheter kan arbeta med flickor och kvinnor som är eller riskerar att utsättas för könsstympning.
  Se PDF
 • Våga se- en vägeledning för stöd, vård och skydd av flickort och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade.
  Se PDF
 • Den förstärkta informationsinsatsen till unga när det gäller tvångsäktenskap och barnäktenskap- slutrapport.
  Se PDF
 • Gift mot sin vilja- slutrapport.
  Se PDF
 • Fjärde jämställdhetsdelmålet: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra – länsstyrelsernas samordning av insatser.
  Se PDF
 • Addressing the Intergenerational Transmission of Gender-Based Violence: Focus on Educational Settings.
  Se PDF
 • Addressing forced marriage in the EU: legal provisions and promising practices.
  Se PDF
 • Våga stå kvar! – En mindre kommuns erfarenheter av ett framgångsrikt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.
  Se PDF
 • Female genital mutilation in the European Union – Report.
  Se PDF
 • Trippelt utsatt- Hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.
  Se PDF
 • Unga och våld – en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter.
  Se PDF
 • Hjältar och monster- samhällsvetenskapliga perspektiv på män och våld.
  Se PDF
 • Nationell kartläggning om hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer beaktas i myndigheters fortbildning – Delrapport.
  Se PDF
 • Oskyddad- Barn och ungdomar om att leva med skyddade personuppgifter.
  Se PDF
 • Signaler- Våld i nära relationer. Barn och ungdomar berättar.
  Se PDF
 • Polisens utredningar av hedersrelaterat våld.
  Se PDF
 • Heroes, hymen and honour.
  Se rapport
 • Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige- en kunskaps- och forskningsöversikt.
  Se PDF
 • Skyddat boende för hedersvåldsutsatta personer – slutrapport av en nationell kartläggning.
  Se PDF
 • Delrapport 2. Nationell kartläggning om hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer beaktas i grundutbildningar vid universitet och högskolor.
  Se PDF
 • Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt.
  Se PDF
 • Saraprojektet 2004-2007- ett processinriktat arbete för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.
  Se PDF
Visa fler

Handböcker och metodstöd

  • Dina Rättigheter

   Dinarättigheter.se finner du förslag på lektioner, material och olika fallbeskrivningar som kan användas i undervisningen för att konkretisera hedersrelaterat förtryck och våld

  • Kärleken är fri

   Föreställningen KÄRLEKEN ÄR FRI!? med tillhörande metodmaterial är ett verktyg till dig som vill arbeta förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck.
   Se PDF.

  • Våld
   Socialstyrelsen
   Publiceringsår 2016
   Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer.
   Se PDF
  • Mognad och livsutrymme
   Länsstyrelsen Östergötland
   Publiceringsår: 2015
   Mognad & livsutrymme är ett stödmaterial för hur grundskolan, som når alla barn, kan arbeta främjande och förebyggande för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck och främja jämställdhet.
   Se PDF
  • Våga se
   Länsstyrelsen Östergötland
   Publiceringsår: 2015
   En vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade. Denna vägledning vänder sig till alla som arbetar med barn och unga
   Se PDF
  • Om könsstympning av flickor och kvinnor
   Socialstyrelsen
   Publiceringsår: 2015
   Handledningsmaterialet innehåller diskussionsfrågor kring ämnet kvinnlig könsstympning. Det är tänkt att fungera som stöd till samhällskommunikatörer i deras arbete med att utbilda nyanlända om det svenska samhället
   Se PDF
  • Kvinnlig könsstympning – ett stöd för hälso- och sjukvårdens arbete
   Socialstyrelsen
   Publiceringsår: 2016
   Ett kunskapsstöd till hälso- och sjukvården om vård, behandling och om förebyggande arbete.
   Se PDF
  • Länsstyrelsen Västmanland län
   Publiceringsår: 2015
   Metodstöd när personer befinner sig eller riskerar att föras utomlands mot sin vilja, exempelvis för tvångsgifte.
   Se PDF
  • Hedersrelaterat våld och förtryck
   Transkulturellt center
   Publiceringsår 2015
   Ett studiehäfte för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården.
   Se PDF
  • 10 minuter av frihet
   TRIS
   Filmen är framtagen av TRIS-tjejers rätt i samhället och används som ett arbetsverktyg för att diskutera och bemöta vardagsheder. Till filmen finns det ett arbetsmaterial och en kort handledning för yrkesverksamma som möter målgruppen samt för ungdomar inom skola och fritidsverksamheter.
   Ladda ner material här.
  • HBT och Heder
   ALMA Europa & RFSL Ungdom
   I denna intervjustudie berättar unga HBT-personer som vuxit upp i familjer med hedersnormer om sina liv. De berättar om de ofta våldsamma konsekvenser som drabbar den som bryter mot familjens normer och om ett samhälle som vänt dem ryggen.
   Se PDF
  • Du är född till att göra skillnad
   Länsstyrelsen Östergötland
   Du är född till att göra skillnad är en empowermentbok skriven av Melissa Delir. Empowermentboken är ett självstärkande material, som även riktar sig till yrkesverksamma för att få en djupare förståelse.
   Se PDF
  • Vänd dem inte ryggen
   Socialstyrelsen
   Publiceringsår 2014
   Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck. De som lämnar sin familj för att de utsatts kan uppleva stor ensamhet och isolering och behoven av hjälp och stöd kan vara stora och långvariga. Syftet är att höja medvetenheten och kompetensen hos personal för att bättre tillgodose de utsattas behov av stöd och hjälp.
   Se PDF
  • Ensam och utsatt
   Socialstyrelsen
   Publiceringsår 2014
   Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med utländsk bakgrund.
   Se PDF
  • Sex- och samlevnadsundervisning i gymnasieskolan
   Skolverket
   Publiceringsår 2013
   Det här stödmaterialet riktar sig framför allt till lärare men även till rektor, som leder det pedagogiska arbetet och som kan ge lärarna förutsättningar att skapa ett kollegialt lärande kring kunskapsområdet sexualitet och samlevnad.
   Se PDF
  • Sex- och samlevnad för nyanlända
   David Saleh, vårdlärare och behandlingspedagog med flerårig erfarenhet av undervisning i sex och samlevnad för nyanlända, har tagit fram ett komplett undervisningsmaterial med lärarhandledning, färdiga lektioner och ett konkret kopieringsmaterial i form av elevtexter och illustrationer.
   Beställ boken här
  • Barn som far illa eller riskerar att fara illa
   Socialstyrelsen
   Publiceringsår 2013
   En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar.
   Se PDF
  • Verktygslåda mot våld
   Flying team against violence
   Publiceringsår 2012
   Denna verktygslåda är särskilt framtagen för gräsrotsorganisationer och icke-statliga organisationer (s.k. NGOer) i Europa som arbetar mot hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap och korrigeringsresor.
   Se PDF
  • Det handlar om kärlek
   Rädda Barnen
   En metod för att driva ett samverkansarbete mellan myndigheter och frivilligorganisationer med fokus på hedersrelaterat förtryck och våld.
   Se PDF
  • Hedersrelaterat våld och förtryck. Skolans ansvar och möjligheter
   Skolverket
   Hur kan skolans personal arbeta med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck Stödmaterialet riktar sig framför allt till rektor.
   Se PDF
  • Unga med skyddade personuppgifter
   Skolverket
   Boken vänder sig till personal i förskola, skola samt till huvudmännen och ger konkreta råd om hur de kan ta emot unga med skyddade personuppgifter på ett bra sätt.
   Se PDF
  • Att möta patienter som söker för oro kring oskuld och heder
   Nationellt Centrum för Kvinnofrid
   Handledningen vänder sig till anställda inom sjukvården, primärvården, skolhälsovården och ungdomsmottagningar och ska utgöra ett verktyg i bemötandet av flickor och kvinnor som kontaktar sjukvården med oskuldsproblematik och oro och funderingar kring frågor som rör sexualitet, ofta i kombination med hedersrelaterade begränsningar.
   Se PDF
  • Våga göra skillnad
   Länsstyrelsen Östergötland
   Våga göra skillnad är en vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller som riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har blivit gifta mot sin vilja.
   Se PDF
  • Våld i hederns namn
   Länsstyrelsen Östergötland
   Handbok för skola och socialtjänst om skyldigheten att se och hjälpa utsatta.
   Se PDF
  • Metodstöd för samverkan
   Länsstyrelsen Östergötland
   Hur kan myndigheter och organisationer stödja varandra för att möta individer utsatta för hedersrelaterat våld?
   Se PDF
  • Äkta makar
   Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
   Äkta makar är en kunskapssammanställning om traditionella och vigselliknande ceremonier samt om ekonomiska förbindelser mellan blivande makars familjer.
   Se PDF
  • Vägen till att se och agera
   Länsstyrelsen Stockholm
   Denna skrift vänder sig till personal som ger stöd och service till människor med funktionsnedsättning. Den är avsedd att användas som ett arbetsmaterial för till exempel personalmöten, arbetsplatsträffar eller utbildningsdagar. Skriften är också en vägledning för att arbeta fram rutiner som passar den egna arbetsplatsen och klientgruppen för att se signaler, ställa frågor och agera när man misstänker våld.
   Se PDF
  • Riskbedömningar i ärenden med hedersrelaterat våld
   Länsstyrelsen Stockholm
   Metodstöd för socialsekreterare som arbetar med barn och ungdomar.
   Se PDF
  • Våld och kontroll i hederns namn
   Gryning
   Manual för bedömning av hot, våld och risk i samband med hedersrelaterat våld och förtryck.
   Se PDF
  • Fem steg
   Länsstyrelsen Västra Götaland
   em steg är ett bidrag till socialtjänstens arbete med familjer där barn utsatts för sådant hedersrelaterat våld att de måste skyddas. I fem steg ingår metod och arbetsmaterial, intervjuguider och mallar för hur arbetet i familjer kan ske med den utsattas behov i fokus.
   Se PDF
  • Systra Mi
   Linnamottagningen
   En bok om Kvinnors Nätverks stödverksamhet för unga tjejer och arbete mot hedersförtryck.
   Beställ här
  • Riskbedömningar i ärenden med hedersrelaterat våld
   Länsstyrelsen Stockholm
   Denna vägledande skrift är en integrering av utredningsmodellen Barns behov i centrum (BBIC) och den lösningsfokuserade metoden Signs of Safety (Turnell & Edwards 1999). Materialet har sedan förstärkts med risk- och
   skyddsfaktorer utarbetade med hjälp av relevant litteratur och instrument såsom polisens riskbedömningsverktyg Patriark, kommentarer och tankar från olika samarbetspartners, den egna gruppen och andra med expertis på området.
   Se PDF
  • När man krockar
   Länsstyrelsen Uppsala
   Ett handläggningsstöd för socialtjänsten om hedersrelaterat våld och generationskonflikter kring traditioner, seder och bruk.
   Se PDF
  • Att utveckla en handlingsplan i skolan
   Länsstyrelsen Östergötland
   Ett metodstöd för arbete mot hedersrelaterat våld.
   Se PDF
  • Hedersrelaterat våld och förtryck
   Länsstyrelsen Skåne
   Ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården.
   Se PDF
  • Förtryck och våld i hederns namn
   Länsstyrelsen Västmanland
   En handbok i arbetet mot hedersrelaterat våld. Innehåller också särskilt metodstöd till skola och socialtjänst.
   Se PDF
  • Metodbok: JAG! Om flickors livsutrymme
   Länsstyrelsen Östergötland
   oken innehåller en metod för att arbeta med samtalsgrupper för flickor och unga kvinnor i syfte att medvetandegöra dem om sina rättigheter och hjälpa dem stärka sin självkänsla.
   Se PDF
  • Webbstöd för kommuner
   Nationellt centrum för Kvinnofrid
   Webbstöd för kommuner” är en del av NCK:s kunskapsbank som samlar faktatexter, publikationer och lästips med fokus på arbetet mot våld inom kommunerna. Dessutom publiceras regelbundet reportage om lärande exempel från kommunala verksamheter runt om i Sverige
   Gå till sidan
Visa fler

Praktiska verktyg i arbetet

 • Webbutbildning i hedersrelaterat förtryck och våld
  “Migrationsverket har med stöd från Länsstyrelsen Östergötland tagit fram denna webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. I denna utbildning får du bland annat lära dig om mänskliga rättigheter, hedersbegreppet, hur många som berörs, familjestruktur, lagen om tvångs- och barnäktenskap, HBTQ och heder och om intellektuell funktionsnedsättning och heder”.
  Till utbildningen
 • Kontrollerad, övervakad, bortgift – om hedersrelaterat våld och förtryck
  Länsstyrelsen Östergötland
  En film som ger en bild av hur det är att vara utsatt, och hur skolan kan arbeta med de här frågorna.
  Se filmen här
 • Kommunikationsverktyget Våga förstå
  Kommunikationsverktyget Våga förstå! gör det möjligt för barn och unga i olika åldrar och med olika typer av kommunikationssvårigheter att få stöd i att uttrycka sina känslor och berätta om sin utsatthet med hjälp av emojis och bilder. Kommunikationsverktyget är unikt på så sätt att den särskilt lyfter situationer som inkluderar hedersvåldsutsatta barn och ungas erfarenheter av exempelvis barn- och tvångsäktenskap och könsstympning.
  Till verktyget
 • Gift mot sin vilja (en informationsfilm för yrkesverksamma)
  Genom olika intervjuer med yrkesverksamma beskrivs innerbörden av den nya lagstiftningen. Filmen lyfter även fram vikten av samverkan mellan skolan, socialtjänsten och Polisen för att utsatta barn och unga ska få adekvat stöd och skydd.
  Se filmen här.
 • Könsstympning av flickor och kvinnor- en informationsfilm för yrkesverksamma
  Länsstyrelsen Östergötland
  För att kunna ge barn och unga det stöd, den vård och det skydd de kan vara i behov av när de blivit utsatta för könsstympning eller när de riskerar att utsättas för könsstympning krävs det att yrkesverksamma har kunskap om hur det går att arbeta mot könsstympning och kunskap om den lagstiftning som finns.
  Se filmen här
 • Könsstympning av flickor och kvinnor- en informationsfilm till vårdnadshavare
  Länsstyrelsen Östergötland
  Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram en film om könsstympning av flickor och kvinnor som riktar sig till vårdnadshavare. Filmen lyfter lagstiftningen som råder inom området, vilka ansvarsområden myndigheter och andra aktörer har, samt hur man kan få vård och stöd från olika samhällsinstanser.
  Se filmen här
 • Webbutbildning om könsstympning
  Socialstyrelsen
  Könsstympning av flickor och kvinnor är en webbutbildning som i första hand vänder sig till dig som är sjuksköterska, barnmorska eller läkare och som dagligen möter flickor och kvinnor som har blivit eller riskerar att bli könstympade.
  Ta mig till kursbeskrivningen
 • Utbildningsmaterial för sjuk- och hälsovården
  “För att ge hälso- och sjukvården ett konkret stöd i arbetet med ställa frågor om våldserfarenheter har NCK tagit fram ett utbildningspaket bestående av åtta korta filmer och ett tillhörande utbildningsmaterial”.
  Mer information här
 • Webbkurs om våld
  Nationellt Centrum för Kvinnofrid
  Webbkurs om våld är en webbaserad introduktionskurs med grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
  Gå till kursen
 • Infogeneratorn
  Nationellt Centrum för Kvinnofrid
  En webbaserad tjänst som hjälper dig som arbetar mot våld i nära relationer att ge information till våldsutsatta på 24 olika språk.
  Gå till Infogeneratorn
 • Sex och samlevnad i undervisningen
  Skolverket
  Filmerna här är tänkta att utgöra ett underlag för diskussion i arbetslaget eller ämnesgruppen om hur jämställdhet, könsmönster, sexualitet och relationer ska kunna integreras i undervisningen.
  Se filmerna
 • Sex- och samlevnad för nyanlända
  David Saleh, vårdlärare och behandlingspedagog med flerårig erfarenhet av undervisning i sex och samlevnad för nyanlända, har tagit fram ett komplett undervisningsmaterial med lärarhandledning, färdiga lektioner och ett konkret kopieringsmaterial i form av elevtexter och illustrationer.
  Beställa boken här
 • Ung och fri- eller?
  Länsstyrelsen Östergötland
  Ett studiematerial för unga om rätten att själv välja sitt liv.
  Se PDF
 • Lås upp
  Lås Upp är en normkritisk metod som genom utbildningsinsatser öppnar upp för kritisk reflektion och diskussion kring ämnen relaterade till normer, mångfald, jämställdhet, rasism, diskriminering och rättigheter. Metoden har också verktyg för kartläggning, granskning och framtagandet av handlingsplaner som bidrar till förändringsarbete i den egna verksamheten inom de nämnda områdena.
  Läs mer och ta del av övningar
 • Vägen ut från familjevåld
  Kvinnojouren Stina i Järfälla
  Information på svenska och arabiska för våldsutsatta kvinnor och flickor. Skrifterna innehåller fakta om våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och kvinnors rättigheter i det svenska samhälle.
  Se PDF (svenska), (arabiska)
 • Bella-Grus och Glitter 2
  Katrin Byréus-Hagen,
 KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor
  En bra metodbok för värderingsövningar. Metodbeskrivningarna ger förslag på olika värderingsövningar som fungerar i varierande ämnen, situationer och grupper. Materialet vänder sig främst till tjejgrupper och är inriktat på diskussioner om självförtroende, livsstil, kärlek, alkohol och droger. Metoderna i sig passar även killgrupper och helklass.
  Läs mer här
 • Machofabriken
  Metodmaterial med interaktiva övningar, handledning samt en dvd med 17 korta filmer. Målet med materialet är att unga som arbetat med Machofabriken ska uppleva att de – trots påverkan utifrån – själva kan ta makten över sina liv och också kan och vill skapa utrymme för andra att ta makten över sina.
  Till Machofabriken
 • Jag har förlorat dem alla
  ROKS film “Jag har förlorat dom alla” är en film om våld i hederns namn. Filmen belyser det hedersrelaterade våldets komplexitet samt möjligheter till bättre stöd och skydd för de utsatta. Filmen baseras på intervjuer med representanter från jourrörelsen och praktiker från andra organisationer.
 • I hederns skugga
  Dilek Baladiz
  I hederns skugga” är baserad på intervjuer med tio unga män i åldern 15 till 23 år, som har sina rötter i olika länder men är födda eller uppvuxna i Sverige. De berättar om vilka krav och förväntningar deras familjer har på dem. Boken är en bra utgångspunkt för diskussioner med unga kring dessa teman och innehåller många tips och metoder för hur man kan arbeta förebyggande med ungdomar i grupp.
  Läs mer här
 • Ingen ser oss
  I Ingen ser oss lyfts flera teman från kunskapsområdet våld i nära relationer. Utbildningsmaterialet är ett verktyg för att skapa förståelse för kvinnors och barns utsatthet samt sambandet mellan makt, kontroll, våld och maskulinitetsnormer.
  Se film och beställ material här
 • Ur barnens perspektiv
  Unizon
  Ur barnens perspektiv kan användas i samtalsgrupper med barn eller vuxna, i förebyggande, stödjande såväl som behandlande syfte. Med stöd av en film och ett brädspel ges möjlighet för deltagarna att diskutera hur barn som bevittnat och upplevt våld känner och reflekterar kring det de har varit med om. Beroende på sammanhang kan materialet öppna upp för samtal om integration, jämställdhet och föräldraskap.
  Beställ här
 • EQVerkstan
  Metodmaterial och inspiration för att stödja skolans förebyggande arbete inom värdegrund och hälsa. EQverkstan producerar tre olika läromedel. De är anpassade för årskurs F-3, 3-6 och 6-7. Du får konkreta övningar med korta och tydliga instruktioner till din e-postadress 8 gånger per termin.
  Läs mer här
Visa fler
stäng_icon

Ring oss


Är du 13-26 år?
Ring 020-25 30 00

Det är gratis, du behöver inte säga vem du är och samtalet syns inte på telefonräkningen.
Här är våra telefontider:
mån- och torsdag: kl 09.00-12.00
tis- och fredag: kl 13.00-15.00

Jobbar du med unga?
Ring 08-508 251 20.

För yrkesverksamma har vi öppet:
vardagar kl 09.00-16.00

Fråga Origo


Är du 13-26 år och vill du vara hemlig?

På Fråga Origo kan du ställa en fråga utan att någon vet vem du är och bara du kommer att kunna läsa svaret – klicka här.