Informations-/ utbildningsmaterial

Lär dig mer om hedersnormer och om ungas situation!

Sidan kommer successivt att utökas och uppdateras.
Här hittar du artiklar, radioprogram och filmer om våld, kontroll och hedersnormer.
Vi har samlat information och länkar som kan vara av intresse för dig som vill veta mer. Dessutom hittar du länkar till konkreta arbetsverktyg – bland annat tips på hur du kan arbeta förebyggande samt hur du kan samtala med unga och stödja dem i en förändrings- eller uppbrottsprocess.

Här nedan hittar du Media, Forskning och rapporter, Handböcker och metodstöd, Praktiska verktyg i arbetet.

Forskning och rapporter

Strategi för att motverka våld i nära relationer 2016-2020.
Se PDF

Stockholms stads program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck och våld 2017- 2020.
Se PDF

Regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.
Se PDF

Att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld- slutredovisning av länsstyrelsernas uppdrag att främja och lämna stöd till insatser.
Se PDF

Uppdrag att undersöka och ge förslag på hur verksamheter och myndigheter kan arbeta med flickor och kvinnor som är eller riskerar att utsättas för könsstympning.
Se PDF

Våga se- en vägeledning för stöd, vård och skydd av flickort och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade.
Se PDF

Den förstärkta informationsinsatsen till unga när det gäller tvångsäktenskap och barnäktenskap- slutrapport.
Se PDF

Gift mot sin vilja- slutrapport.
Se PDF

Fjärde jämställdhetsdelmålet: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra – länsstyrelsernas samordning av insatser.
Se PDF

Addressing the Intergenerational Transmission of Gender-Based Violence: Focus on Educational Settings.
Se PDF

Addressing forced marriage in the EU: legal provisions and promising practices.
Se PDF

Våga stå kvar! – En mindre kommuns erfarenheter av ett framgångsrikt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Se PDF

Female genital mutilation in the European Union – Report.
Se PDF

Trippelt utsatt- Hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.
Se PDF

Unga och våld – en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter.
Se PDF

Hjältar och monster- samhällsvetenskapliga perspektiv på män och våld.
Se PDF

Nationell kartläggning om hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer beaktas i myndigheters fortbildning – Delrapport.
Se PDF

Oskyddad- Barn och ungdomar om att leva med skyddade personuppgifter.
Se PDF

Signaler- Våld i nära relationer. Barn och ungdomar berättar.
Se PDF

Polisens utredningar av hedersrelaterat våld.
Se PDF

Heroes, hymen and honour.
Se rapport

Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige- en kunskaps- och forskningsöversikt.
Se PDF

Skyddat boende för hedersvåldsutsatta personer – slutrapport av en nationell kartläggning.
Se PDF

Delrapport 2. Nationell kartläggning om hur mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer beaktas i grundutbildningar vid universitet och högskolor.
Se PDF

Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt.
Se PDF

Saraprojektet 2004-2007- ett processinriktat arbete för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.
Se PDF

Handböcker och metodstöd

Våld
Socialstyrelsen
Publiceringsår 2016
Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer.
Se PDF

Mognad och livsutrymme
Länsstyrelsen Östergötland
Publiceringsår: 2015
Mognad & livsutrymme är ett stödmaterial för hur grundskolan, som når alla barn, kan arbeta främjande och förebyggande för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck och främja jämställdhet.
Se PDF

Våga se
Länsstyrelsen Östergötland
Publiceringsår: 2015
En vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade. Denna vägledning vänder sig till alla som arbetar med barn och unga
Se PDF

Om könsstympning av flickor och kvinnor
Socialstyrelsen
Publiceringsår: 2015
Handledningsmaterialet innehåller diskussionsfrågor kring ämnet kvinnlig könsstympning. Det är tänkt att fungera som stöd till samhällskommunikatörer i deras arbete med att utbilda nyanlända om det svenska samhället
Se PDF

Kvinnlig könsstympning – ett stöd för hälso- och sjukvårdens arbete
Socialstyrelsen
Publiceringsår: 2016
Ett kunskapsstöd till hälso- och sjukvården om vård, behandling och om förebyggande arbete.
Se PDF

Länsstyrelsen Västmanland län
Publiceringsår: 2015
Metodstöd när personer befinner sig eller riskerar att föras utomlands mot sin vilja, exempelvis för tvångsgifte.
Se PDF

Hedersrelaterat våld och förtryck
Transkulturellt center
Publiceringsår 2015
Ett studiehäfte för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården.
Se PDF

10 minuter av frihet
TRIS
Filmen är framtagen av TRIS-tjejers rätt i samhället och används som ett arbetsverktyg för att diskutera och bemöta vardagsheder. Till filmen finns det ett arbetsmaterial och en kort handledning för yrkesverksamma som möter målgruppen samt för ungdomar inom skola och fritidsverksamheter.
Ladda ner material här.

HBT och Heder
ALMA Europa & RFSL Ungdom
I denna intervjustudie berättar unga HBT-personer som vuxit upp i familjer med hedersnormer om sina liv. De berättar om de ofta våldsamma konsekvenser som drabbar den som bryter mot familjens normer och om ett samhälle som vänt dem ryggen.
Se PDF

Du är född till att göra skillnad
Länsstyrelsen Östergötland
Du är född till att göra skillnad är en empowermentbok skriven av Melissa Delir. Empowermentboken är ett självstärkande material, som även riktar sig till yrkesverksamma för att få en djupare förståelse.
Se PDF

Vänd dem inte ryggen
Socialstyrelsen
Publiceringsår 2014
Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck. De som lämnar sin familj för att de utsatts kan uppleva stor ensamhet och isolering och behoven av hjälp och stöd kan vara stora och långvariga. Syftet är att höja medvetenheten och kompetensen hos personal för att bättre tillgodose de utsattas behov av stöd och hjälp.
Se PDF

Ensam och utsatt
Socialstyrelsen
Publiceringsår 2014
Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med utländsk bakgrund.
Se PDF

Sex- och samlevnadsundervisning i gymnasieskolan
Skolverket
Publiceringsår 2013
Det här stödmaterialet riktar sig framför allt till lärare men även till rektor, som leder det pedagogiska arbetet och som kan ge lärarna förutsättningar att skapa ett kollegialt lärande kring kunskapsområdet sexualitet och samlevnad.
Se PDF

Sex- och samlevnad för nyanlända
David Saleh, vårdlärare och behandlingspedagog med flerårig erfarenhet av undervisning i sex och samlevnad för nyanlända, har tagit fram ett komplett undervisningsmaterial med lärarhandledning, färdiga lektioner och ett konkret kopieringsmaterial i form av elevtexter och illustrationer.
Beställ boken här

Barn som far illa eller riskerar att fara illa
Socialstyrelsen
Publiceringsår 2013
En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar.
Se PDF

Verktygslåda mot våld
Flying team against violence
Publiceringsår 2012
Denna verktygslåda är särskilt framtagen för gräsrotsorganisationer och icke-statliga organisationer (s.k. NGOer) i Europa som arbetar mot hedersrelaterat våld, tvångsäktenskap och korrigeringsresor.
Se PDF

Det handlar om kärlek
Rädda Barnen
En metod för att driva ett samverkansarbete mellan myndigheter och frivilligorganisationer med fokus på hedersrelaterat förtryck och våld.
Se PDF

Hedersrelaterat våld och förtryck. Skolans ansvar och möjligheter
Skolverket
Hur kan skolans personal arbeta med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck Stödmaterialet riktar sig framför allt till rektor.
Se PDF

Unga med skyddade personuppgifter
Skolverket
Boken vänder sig till personal i förskola, skola samt till huvudmännen och ger konkreta råd om hur de kan ta emot unga med skyddade personuppgifter på ett bra sätt.
Se PDF

Att möta patienter som söker för oro kring oskuld och heder
Nationellt Centrum för Kvinnofrid
Handledningen vänder sig till anställda inom sjukvården, primärvården, skolhälsovården och ungdomsmottagningar och ska utgöra ett verktyg i bemötandet av flickor och kvinnor som kontaktar sjukvården med oskuldsproblematik och oro och funderingar kring frågor som rör sexualitet, ofta i kombination med hedersrelaterade begränsningar.
Se PDF

Våga göra skillnad
Länsstyrelsen Östergötland
Våga göra skillnad är en vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller som riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har blivit gifta mot sin vilja.
Se PDF

Våld i hederns namn
Länsstyrelsen Östergötland
Handbok för skola och socialtjänst om skyldigheten att se och hjälpa utsatta.
Se PDF

Metodstöd för samverkan
Länsstyrelsen Östergötland
Hur kan myndigheter och organisationer stödja varandra för att möta individer utsatta för hedersrelaterat våld?
Se PDF

Äkta makar
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Äkta makar är en kunskapssammanställning om traditionella och vigselliknande ceremonier samt om ekonomiska förbindelser mellan blivande makars familjer.
Se PDF

Vägen till att se och agera
Länsstyrelsen Stockholm
Denna skrift vänder sig till personal som ger stöd och service till människor med funktionsnedsättning. Den är avsedd att användas som ett arbetsmaterial för till exempel personalmöten, arbetsplatsträffar eller utbildningsdagar. Skriften är också en vägledning för att arbeta fram rutiner som passar den egna arbetsplatsen och klientgruppen för att se signaler, ställa frågor och agera när man misstänker våld.
Se PDF

Riskbedömningar i ärenden med hedersrelaterat våld
Länsstyrelsen Stockholm
Metodstöd för socialsekreterare som arbetar med barn och ungdomar.
Se PDF

Våld och kontroll i hederns namn
Gryning
Manual för bedömning av hot, våld och risk i samband med hedersrelaterat våld och förtryck.
Se PDF

Fem steg
Länsstyrelsen Västra Götaland
em steg är ett bidrag till socialtjänstens arbete med familjer där barn utsatts för sådant hedersrelaterat våld att de måste skyddas. I fem steg ingår metod och arbetsmaterial, intervjuguider och mallar för hur arbetet i familjer kan ske med den utsattas behov i fokus.
Se PDF

Systra Mi
Linnamottagningen
En bok om Kvinnors Nätverks stödverksamhet för unga tjejer och arbete mot hedersförtryck.
Beställ här

Riskbedömningar i ärenden med hedersrelaterat våld
Länsstyrelsen Stockholm
Denna vägledande skrift är en integrering av utredningsmodellen Barns behov i centrum (BBIC) och den lösningsfokuserade metoden Signs of Safety (Turnell & Edwards 1999). Materialet har sedan förstärkts med risk- och
skyddsfaktorer utarbetade med hjälp av relevant litteratur och instrument såsom polisens riskbedömningsverktyg Patriark, kommentarer och tankar från olika samarbetspartners, den egna gruppen och andra med expertis på området.
Se PDF

När man krockar
Länsstyrelsen Uppsala
Ett handläggningsstöd för socialtjänsten om hedersrelaterat våld och generationskonflikter kring traditioner, seder och bruk.
Se PDF

Att utveckla en handlingsplan i skolan
Länsstyrelsen Östergötland
Ett metodstöd för arbete mot hedersrelaterat våld.
Se PDF

Hedersrelaterat våld och förtryck
Länsstyrelsen Skåne
Ett kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården.
Se PDF

Förtryck och våld i hederns namn
Länsstyrelsen Västmanland
En handbok i arbetet mot hedersrelaterat våld. Innehåller också särskilt metodstöd till skola och socialtjänst.
Se PDF

Metodbok: JAG! Om flickors livsutrymme
Länsstyrelsen Östergötland
oken innehåller en metod för att arbeta med samtalsgrupper för flickor och unga kvinnor i syfte att medvetandegöra dem om sina rättigheter och hjälpa dem stärka sin självkänsla.
Se PDF

Webbstöd för kommuner
Nationellt centrum för Kvinnofrid
Webbstöd för kommuner” är en del av NCK:s kunskapsbank som samlar faktatexter, publikationer och lästips med fokus på arbetet mot våld inom kommunerna. Dessutom publiceras regelbundet reportage om lärande exempel från kommunala verksamheter runt om i Sverige
Gå till sidan

Praktiska verktyg i arbetet

Webbutbildning i hedersrelaterat förtryck och våld
“Migrationsverket har med stöd från Länsstyrelsen Östergötland tagit fram denna webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. I denna utbildning får du bland annat lära dig om mänskliga rättigheter, hedersbegreppet, hur många som berörs, familjestruktur, lagen om tvångs- och barnäktenskap, HBTQ och heder och om intellektuell funktionsnedsättning och heder”.
Till utbildningen

Kontrollerad, övervakad, bortgift – om hedersrelaterat våld och förtryck
Länsstyrelsen Östergötland
En film som ger en bild av hur det är att vara utsatt, och hur skolan kan arbeta med de här frågorna.
Se filmen här

Kommunikationsverktyget Våga förstå
Kommunikationsverktyget Våga förstå! gör det möjligt för barn och unga i olika åldrar och med olika typer av kommunikationssvårigheter att få stöd i att uttrycka sina känslor och berätta om sin utsatthet med hjälp av emojis och bilder. Kommunikationsverktyget är unikt på så sätt att den särskilt lyfter situationer som inkluderar hedersvåldsutsatta barn och ungas erfarenheter av exempelvis barn- och tvångsäktenskap och könsstympning.
Till verktyget

Gift mot sin vilja (en informationsfilm för yrkesverksamma)
Genom olika intervjuer med yrkesverksamma beskrivs innerbörden av den nya lagstiftningen. Filmen lyfter även fram vikten av samverkan mellan skolan, socialtjänsten och Polisen för att utsatta barn och unga ska få adekvat stöd och skydd.
Se filmen här.

Könsstympning av flickor och kvinnor- en informationsfilm för yrkesverksamma
Länsstyrelsen Östergötland
För att kunna ge barn och unga det stöd, den vård och det skydd de kan vara i behov av när de blivit utsatta för könsstympning eller när de riskerar att utsättas för könsstympning krävs det att yrkesverksamma har kunskap om hur det går att arbeta mot könsstympning och kunskap om den lagstiftning som finns.
Se filmen här

Könsstympning av flickor och kvinnor- en informationsfilm till vårdnadshavare
Länsstyrelsen Östergötland
Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram en film om könsstympning av flickor och kvinnor som riktar sig till vårdnadshavare. Filmen lyfter lagstiftningen som råder inom området, vilka ansvarsområden myndigheter och andra aktörer har, samt hur man kan få vård och stöd från olika samhällsinstanser.
Se filmen här

Webbutbildning om könsstympning
Socialstyrelsen
Könsstympning av flickor och kvinnor är en webbutbildning som i första hand vänder sig till dig som är sjuksköterska, barnmorska eller läkare och som dagligen möter flickor och kvinnor som har blivit eller riskerar att bli könstympade.
Ta mig till kursbeskrivningen

Utbildningsmaterial för sjuk- och hälsovården
“För att ge hälso- och sjukvården ett konkret stöd i arbetet med ställa frågor om våldserfarenheter har NCK tagit fram ett utbildningspaket bestående av åtta korta filmer och ett tillhörande utbildningsmaterial”.
Mer information här

Webbkurs om våld
Nationellt Centrum för Kvinnofrid
Webbkurs om våld är en webbaserad introduktionskurs med grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
Gå till kursen

Infogeneratorn
Nationellt Centrum för Kvinnofrid
En webbaserad tjänst som hjälper dig som arbetar mot våld i nära relationer att ge information till våldsutsatta på 24 olika språk.
Gå till Infogeneratorn

Sex och samlevnad i undervisningen
Skolverket
Filmerna här är tänkta att utgöra ett underlag för diskussion i arbetslaget eller ämnesgruppen om hur jämställdhet, könsmönster, sexualitet och relationer ska kunna integreras i undervisningen.
Se filmerna

Sex- och samlevnad för nyanlända
David Saleh, vårdlärare och behandlingspedagog med flerårig erfarenhet av undervisning i sex och samlevnad för nyanlända, har tagit fram ett komplett undervisningsmaterial med lärarhandledning, färdiga lektioner och ett konkret kopieringsmaterial i form av elevtexter och illustrationer.
Beställa boken här

Ung och fri- eller?
Länsstyrelsen Östergötland
Ett studiematerial för unga om rätten att själv välja sitt liv.
Se PDF

Lås upp
Lås Upp är en normkritisk metod som genom utbildningsinsatser öppnar upp för kritisk reflektion och diskussion kring ämnen relaterade till normer, mångfald, jämställdhet, rasism, diskriminering och rättigheter. Metoden har också verktyg för kartläggning, granskning och framtagandet av handlingsplaner som bidrar till förändringsarbete i den egna verksamheten inom de nämnda områdena.
Läs mer och ta del av övningar

Vägen ut från familjevåld
Kvinnojouren Stina i Järfälla
Information på svenska och arabiska för våldsutsatta kvinnor och flickor. Skrifterna innehåller fakta om våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och kvinnors rättigheter i det svenska samhälle.
Se PDF (svenska), (arabiska)

Bella-Grus och Glitter 2
Katrin Byréus-Hagen,
 KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor
En bra metodbok för värderingsövningar. Metodbeskrivningarna ger förslag på olika värderingsövningar som fungerar i varierande ämnen, situationer och grupper. Materialet vänder sig främst till tjejgrupper och är inriktat på diskussioner om självförtroende, livsstil, kärlek, alkohol och droger. Metoderna i sig passar även killgrupper och helklass.
Läs mer här

Machofabriken
Metodmaterial med interaktiva övningar, handledning samt en dvd med 17 korta filmer. Målet med materialet är att unga som arbetat med Machofabriken ska uppleva att de – trots påverkan utifrån – själva kan ta makten över sina liv och också kan och vill skapa utrymme för andra att ta makten över sina.
Till Machofabriken

Jag har förlorat dem alla
ROKS film “Jag har förlorat dom alla” är en film om våld i hederns namn. Filmen belyser det hedersrelaterade våldets komplexitet samt möjligheter till bättre stöd och skydd för de utsatta. Filmen baseras på intervjuer med representanter från jourrörelsen och praktiker från andra organisationer.

I hederns skugga
Dilek Baladiz
I hederns skugga” är baserad på intervjuer med tio unga män i åldern 15 till 23 år, som har sina rötter i olika länder men är födda eller uppvuxna i Sverige. De berättar om vilka krav och förväntningar deras familjer har på dem. Boken är en bra utgångspunkt för diskussioner med unga kring dessa teman och innehåller många tips och metoder för hur man kan arbeta förebyggande med ungdomar i grupp.
Läs mer här

Ingen ser oss
I Ingen ser oss lyfts flera teman från kunskapsområdet våld i nära relationer. Utbildningsmaterialet är ett verktyg för att skapa förståelse för kvinnors och barns utsatthet samt sambandet mellan makt, kontroll, våld och maskulinitetsnormer.
Se film och beställ material här

Ur barnens perspektiv
Unizon
Ur barnens perspektiv kan användas i samtalsgrupper med barn eller vuxna, i förebyggande, stödjande såväl som behandlande syfte. Med stöd av en film och ett brädspel ges möjlighet för deltagarna att diskutera hur barn som bevittnat och upplevt våld känner och reflekterar kring det de har varit med om. Beroende på sammanhang kan materialet öppna upp för samtal om integration, jämställdhet och föräldraskap.
Beställ här

EQVerkstan
Metodmaterial och inspiration för att stödja skolans förebyggande arbete inom värdegrund och hälsa. EQverkstan producerar tre olika läromedel. De är anpassade för årskurs F-3, 3-6 och 6-7. Du får konkreta övningar med korta och tydliga instruktioner till din e-postadress 8 gånger per termin.
Läs mer här

stäng_icon

Ring oss


Det är gratis, du behöver inte säga vem du är och samtalet syns inte på telefonräkningen.
Här är våra telefontider:
mån- och torsdag: kl 09.00-12.00
tis- och fredag: kl 13.00-15.00

För yrkesverksamma har vi öppet:
vardagar kl 09.00-16.00

Fråga oss


På Fråga Origo kan du ställa en fråga utan att någon vet vem du är och bara du kommer att kunna läsa svaret – klicka här.